Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A2 A11 C6 3 14 17
Discusión dirixida A30 C6 5 10 15
Lecturas A30 1 5 6
Traballos tutelados A26 A2 C6 2 12 14
Presentación oral A2 A26 C6 6 36 42
Proba mixta A8 C6 1 0 1
Sesión maxistral A8 A30 8 8 16
 
Atención personalizada 1.5 0 1.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado