Materias que se recomenda ter cursado previamente
Procesos psicolóxicos básicos/652G04002
Psicoloxía do desenvolvemento da linguaxe/652G04007

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Habilidades de comunicación terapéutica/652G04043
Sociolingüística/652G04044

Observacións

Se recomienda que los alumnos lleven la asignatura al día, tanto en lo que se refiere a las clases expositivas como a las interactivas (prácticas). Convén a asistencia ás aulas, a realización de todas as actividades que se planifiquen nestas e a participación nos actos tanto académicos como non académicos, organizados polo docente que imparte a materia como pola propia Facultade de Ciencias da Educación, sen prexuízo da asistencia a actos organizados por outras institucións. En aras a contribuír cun medio ambiente responsable, desde esta materia pretendese contribuír, non utilizando máis que o papel imprescindible, no caso de los exámenes e algúns traballos de importancia, todo o demais realizarase por medios telemáticos, así mismo se va a procurar que los alumnos adquieran habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables. A materia impartirase baixo un ángulo de xénero, para que o alumno estea sensibilizado coa igualdade.