Resultados de aprendizaxe Competencias do título
1- Coñecer a información xeral respeto das estructuras e sistemas funcionais que interveñen na producción da voz e na determinación dos distintos procesos patolóxicos que a afectan. 2.- Provir información detallada sobre os procesos que afectan a funcionalidade vocal: aspectos etiolóxicos, patoxénicos, clínicos e prospectivos, así como dos factores emocionais que acompañan e/ou determinan as perturbacions da voz profesional. 3.- Aportar os alumnos os coñecementos prácticos da clasificación vocal, técnicas vocais e alteracions que estas producen no aparato fonatorio para previr, diagnosticar y levar a cabo un plan terapéutico completo de culquer tipo de afectación vocal dos profesionais da voz cantada e falada. A1
A6
A8
A11
A12
A13
A15
A21
A26
A28
A29
A30
A32
B1
B5
B8
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B17
B18
B19
B23
B24
C1
C2
C3
C6
C7
C8