Temas Subtemas
Tema 1: Introducción: Recordo anatómico-fisiolóxico da producción da voz Aparato respiratorio
Aparato bucofonador.
Tema 2: Audición, Musicalidad, oído musical. Características necesarias na voz profesional
Tema 3: Esquema corporal. Sensacions propioceptivas.
Musculatura.
Alteracions do sistema postural.
Tema 4: Relaxación. Reeducación psicomotriz dos trastornos posturais. Distintas técnicas de relaxación
Tema 5: Esquema corporal vocal do cantante. Sensibilidades propioceptivas. A técnica da voz cantada. 5.1. O método dol canto.
- Respiración.
- Emisión: sistemas de producción, resonancia, volumen, timbre, rexistro, pasaxe vocal, falsete e outros.
- Articulación.
5.2. A sensibilidad propioceptiva: esquema corporal vocal do cantante.
A clasificación vocal
5.2.1. Criterios anatómicos.
5.2.2. Criterios funcionais.
5.2.3. Criterios acústicos.
Tema 6: Técnica da voz falada. A sua adaptación as necesidades do actor. Utilización da voz falada
Tema 7: As Disfonias profesionais Definición, etioloxía, sintomatoloxía e formas clínicas. Descripción e rehabilitación. Trastornos profesionais da voz falada e da voz cantada. Compoñentes biolóxicos, psico-emocionais e medio-ambientais
Tema 8:A hixiene vocal Principios xeráis.
A hixiene vocal do neno.
A hixiene vocal do adulto.
Tema 9:Importancia da formación do terapeuta vocal Os seus roles e participación en equipos multidisciplinares no abordaxe global dos pacientes con patoloxía vocal de uso profesional.