Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A1 A6 A13 A15 A30 B12 B13 B15 B17 B18 B19 B23 B24 C1 C2 C3 C6 C7 C8 0 34.5 34.5
Estudo de casos A1 A8 A11 A12 A21 A26 A28 A29 A32 B1 B5 B11 B14 C2 C3 C6 C7 C8 16 20 36
Traballos tutelados A29 A32 B1 B5 B8 B13 B14 B18 B23 B24 C1 C3 C6 1 20 21
Discusión dirixida A1 A11 A21 A28 A32 B1 B5 B10 B12 B13 C3 C6 C7 5 0 5
Aprendizaxe colaborativa A29 A32 B14 B18 B23 B24 C6 C7 C8 15 0 15
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado