Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais Utilización de documentos audiovisuais e/ou bibliográficos relevantes para a temática da materia.
Estudo de casos Estudio e presentación de casos clínicos
Traballos tutelados Realización de traballos mediante búsquedas bibliográficas, baixo a tutela do profesor.
Discusión dirixida Discutiránse na clase cuestions relacionadas ca asignatura
Aprendizaxe colaborativa O alumno participará na resolución de tarefas asignadas polo profesor e a exposición de temas.