Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A29 A32 B1 B5 B8 B13 B14 B18 B23 B24 C1 C3 C6 Os traballos tutelados serán expostos na clase e avaliaranse as capacidades comunicativas e de exposición dos alumnos. 60
Aprendizaxe colaborativa A29 A32 B14 B18 B23 B24 C6 C7 C8 Valoraráse a capacidade de organización e resolución de tarefas asiganadas 5
Estudo de casos A1 A8 A11 A12 A21 A26 A28 A29 A32 B1 B5 B11 B14 C2 C3 C6 C7 C8 Estará incluído dentro da avaliación continúa 10
Análise de fontes documentais A1 A6 A13 A15 A30 B12 B13 B15 B17 B18 B19 B23 B24 C1 C2 C3 C6 C7 C8 Avaliarase a capacidade do alumno para a utilización e búsqueda das diferentes fontes documentais 25
 
Observacións avaliación

Dado que non se realizará examen final será obrigatoria a asistencia a todas as actividades da asignatura e por suposto ás clases expositivas e interactiva e a participación activa nelas porque os alumnos expoñerán os contidos na clase