Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B5 B6 B7 28 32.0012 60.0012
Discusión dirixida A10 B5 1 2 3
Presentación oral A6 A7 A11 B5 B6 4 12 16
Seminario A5 A8 5 0.2 5.2
Solución de problemas A5 A11 0 3 3
Proba de resposta múltiple A5 A6 A7 A10 B5 0 4.8 4.8
Prácticas a través de TIC A5 0 5 5
Traballos tutelados A5 A6 A7 A10 A11 B5 B6 B7 4 29 33
Proba obxectiva A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B5 B6 B7 2 16 18
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado