Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Mestrado/653491014
O proxecto de investigación en Xerontoloxía/653491016

Observacións

Libros e manuais adaptados á materia e outras Referencias bibliográficas, medios informáticos e medios audiovisuais

É recomendable o coñecemento de inglés técnico debido a que se precisará ler artigos e traballos científicos en inglés.

Para axudar a conseguir un entorno inmediato sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos 1 e 2 do "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020)", os traballos documentais que se realicen nesta materia: 
a) Maioritariamente solicitaranse en formato virtual e soporte informático. 
b) De realizarse en papel: 
- Non se empregarán plásticos.
- Realizaranse impresións a dobre cara. 
- Empregarase papel reciclado. 
- Evitarase a realización de borradores.