Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A5 A6 A7 A8 A9 A10 B5 B6 B7 16 4 20
Presentación oral A5 A6 A7 A8 A9 A10 B5 B6 B7 4 17 21
Traballos tutelados A5 A6 A7 A8 A9 A10 B5 B6 B7 2 30 32
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado