Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Os alumnos deberían poder ler e entender textos escritos e falados en inglés de nivel intermedio que traten de temas relacionados co campo da Xerontoloxía. AI1
AM2
BM1
CM2
CM3
CM4
CM6
CM8
Os alumnos deberían poder escribir textos sinxelos acerca da súa especialidade, e resumir textos e artigos. CM1
CM2
CM3
Os alumnos deberían poder falar con certa facilidade acerca de temas relacionados coa xerontoloxía en situacións cotiás, cos compañeiros de traballo ou con pacientes. AI1
CM2
Os alumnos deberían poder realizar presentacións orais en inglés relacionadas co campo da Xerontoloxía. AI3
BI2
CM2