Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A13 A25 A27 A30 A32 A33 B1 B2 B3 B22 B36 C6 21 63 84
Prácticas a través de TIC A3 A13 A26 A27 A30 A33 B1 B2 B3 B22 B36 C6 7 14 21
Proba de resposta múltiple A3 A26 A27 A30 A32 A33 B2 B3 C6 1 10 11
Seminario A3 A13 A25 A26 A27 A30 A32 A33 B1 B2 B3 B22 B36 C6 7 14 21
 
Atención personalizada 13 0 13
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado