Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral 30 60 90
Lecturas 10 0 10
Discusión dirixida 10 0 10
Traballos tutelados 10 18 28
Aprendizaxe colaborativa 5 5 10
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado