Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A13 A20 A25 A26 B1 B8 B10 C2 10 10 20
Prácticas de laboratorio A2 A8 A9 A12 A19 B5 B12 B29 B31 B36 25 15 40
Proba mixta B9 B13 B23 B25 B26 C1 C7 2 40 42
Traballos tutelados A1 A27 A28 A29 B3 B15 B16 10 5.5 15.5
Sesión maxistral A2 A1 B4 B14 B24 B37 C4 30 10 40
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado