Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A27 A28 A29 B3 B15 B16 Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente ao aprendizaxe do “cómo facer as cousas”. Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe.
Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor.
10
Lecturas A13 A20 A25 A26 B1 B8 B10 C2 Son un conxunto de textos e documentación escrita que se recolleron e editaron como fonte de profundización nos contidos traballados.

Permite adquirir ls competencias específicas e nucleares nesta asignatura.
10
Prácticas de laboratorio A2 A8 A9 A12 A19 B5 B12 B29 B31 B36 Metodoloxía que permite que os estudantes aprendan efectivamente a través da realización de actividades de carácter práctico, tales como demostracións, exercicios, experimentos e investigacións.

A avaliación desta metodoloxía contemplará o traballo realizado nas actividades de aprendizaxe e servizo, as lecturas e a recensión.
30
Proba mixta B9 B13 B23 B25 B26 C1 C7 Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxectivas.
En canto a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenvolvemento. Ademais, en canto preguntas obxectivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación.
40
Sesión maxistral A2 A1 B4 B14 B24 B37 C4 Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
La clase magistral es también conocida como “conferencia”, “método expositivo” o “lección magistral”. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Permite adquirir las competencias específicas y nucleares referenciadas en esta asignatura.
10
 
Observacións avaliación

Para superar a materia o alumnado deberá participar activamente nas metodoloxías propostas e entregar todos os traballos solicitados.

- É preciso aprobar a proba mixta (2 sobre 4 puntos) e caso contrario non se fará media coas demáis metodoloxías propostas. 

- As prácticas de laboratorio son obrigatorias. No caso de ausencia non xustificada ás Prácticas de laboratorio, non se poderá superar a materia na segunda oportunidade (xullo), e a/o estudante terase que presentar na seguinte convocatoria, ao tratarse de actividades que, pola súa natureza, non son recuperables na segunda oportunidade (tal e como recollen as Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de grao e mestrado universitario da Universidade da Coruña, aprobadas polo Consello de Goberno do 19 de decembro de 2013 e modificadas por última vez no Consello de Goberno do 29 de xuño de 2017).

Os aspectos e criterios que se terán en consideración para avaliar as distintas actividades serán a  asistencia, participación e compromiso individual e grupal, a coherencia dos contidos abordados, a expresión oral e escrita e os coñecementos demostrados.

Os sistema de calificaicóns expresarase mediante calificación numérica de acordo co establecido no art. 5 do Real Decreto 1125/2003 de 5 de septembro (BOE 18 de septiembre), polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de calificaciones nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional. Sistema de calificaciones: 0-4.9=Suspenso 5-6.9=Aprobado 7-8.9=Notable 9-10=Sobresaliente 9-10 Matrícula de Honor (Graciable).