Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A28 B20 B31 C2 21 21 42
Traballos tutelados A30 C3 0 44 44
Solución de problemas A28 A30 B31 C2 C3 21 42 63
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado