Materias que se recomenda ter cursado previamente
Xestión e administración dos servizos de Terapia Ocupacional/653G01402

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional/653G01105

Materias que continúan o temario
Documentación, metodoloxía cuantitativa e cualitativa/653G01C03

Observacións