Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Antropoloxía Social e Cultural/653G01104
Antropoloxía Social e Cultural/653G01C01
Documentación, metodoloxía cuantitativa e cualitativa/653G01C03

Materias que continúan o temario
Antropoloxía Social e Cultural/653G01104
Antropoloxía Social e Cultural/653G01C01
Documentación, metodoloxía cuantitativa e cualitativa/653G01C03

Observacións