Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 B2 B3 B4 B6 B10 B12 B17 B26 B31 B36 B37 80 20 100
Actividades iniciais A6 B35 C4 C7 1 0 1
Proba mixta B8 B9 B13 B16 B29 2 0 2
Estudo de casos B5 B7 B11 B28 0.5 7 7.5
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado