Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A2 A8 A19 B3 B31 C4 24 30 54
Aprendizaxe colaborativa A2 A8 A11 A12 A19 B6 B8 B24 C1 C4 22 40 62
Proba mixta A8 B3 B8 C1 2 0 2
Actividades iniciais A19 B3 B31 4 0 4
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado