Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas a través de TIC A11 A13 A19 A20 B5 B7 B21 B22 C3 C6 30 30 60
Sesión maxistral A11 A25 A26 A30 B22 6 12 18
Traballos tutelados B21 B22 C2 C3 C6 C7 2 15 17
Foro virtual A11 A13 A25 A26 B5 B7 B21 C3 0 2 2
Presentación oral A11 A19 A20 A25 A26 A30 B5 B7 B21 B22 C3 2 2.5 4.5
Proba obxectiva B21 C3 C6 C7 1 0 1
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado