Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A3 B8 B10 B12 B28 27 30 57
Estudo de casos B2 B4 B8 B13 C1 18 15 33
Proba obxectiva B2 B8 B12 B13 B28 0 32 32
Discusión dirixida B2 B5 B8 B13 B28 C1 8 40 48
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado