Metodoloxías
Discusión dirixida
Sesión maxistral
Proba obxectiva
Estudo de casos
Descrición
A atención personalizada farase, globalmente, mediante titorías personalizadas directas e virtuais, individuais e grupais.