Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 B6 B7 B10 B11 B12 B29 C4 62 32.5 94.5
Estudo de casos B2 B5 B8 B9 B14 14 0 14
Actividades iniciais B6 C4 2 0 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado