Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Obradoiro A1 A3 A7 A13 A15 A23 B2 B3 B9 B11 B26 B36 C4 C7 C8 Presentacion e discusión suposto práctico 10
Estudo de casos A2 A3 A4 A6 A7 A13 A15 A16 A17 A19 A20 A23 A27 A34 B1 B2 B3 B6 B9 B11 B12 B26 B36 B37 C4 C6 C7 C8 Valoración e estudo casos clínicos 10
Sesión maxistral A3 A8 A9 A12 A13 A18 A19 A21 A25 A29 A32 A33 B4 B6 B7 B8 B13 B14 B18 B19 B25 B36 B37 C6 C7 Proba mixta 70
Eventos científicos e/ou divulgativos A3 A4 A6 A10 A13 A17 A19 A34 B1 B3 B5 B6 B12 B29 B34 B36 C1 C3 C5 Asistencia e participación 10
 
Observacións avaliación

Avaliación continuada que poderá reflectirse na ficha docente. Exame teórico parcial no que o alumno/a pode eliminar materia se obtén unha cualificación igual ou superior a 7. Exame teórico final, que do mesmo xeito que o parcial consistirá en preguntas teóricas breves e/ou tipo test, e no seu caso un tema nas datas establecidas na programación anual. Elaboración dun traballo en grupo(e ensu caso de forma individual), sobre un tema e/ou caso clínico, con carácter voluntario, que pode incrementar a nota final ata un máximo de 2 puntos. Os alumnos poderán solicitar a revisión de exames e/ou cualificacións baixo a tutela do profesor en día e hora fixada por este último. O sistema de cualificacións expresarase mediante cualificación numérica de acordo co establecido no art. 5 do Real Decreto 1125/2003 de 5 de setembro (BOE 18 de setembro), polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional Sistema de cualificacións: 0-4.9=Suspenso 5-6.9=Aprobado 7-8.9=Notable 9-10=Sobresaliente 9-10 Matrícula de Honra (Graciable)