Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A7 A8 A9 A10 A11 A14 A15 B3 B4 20 25 45
Prácticas de laboratorio A6 A13 A16 A17 A18 A19 A23 B5 B24 C4 30 20 50
Sesión maxistral A20 A24 A29 B2 B9 B36 C7 25 10 35
Traballos tutelados A15 A19 A20 A23 B2 B3 B9 B24 10 13.5 23.5
Proba mixta A20 A24 B2 C7 2 30 32
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado