Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos 22 10 32
Portafolios do alumno 4 10 14
Prácticas clínicas 80 0 80
Recensión bilbiográfica 2 14 16
Actividades iniciais 4 0 4
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado