Bibliografía básica

A bibliografía de referencia dependerá das especificacións dos/as profesores/as ou titores/as do centro de prácticas.

Como orientación xeral, recoméndase a consulta das fontes de información referenciadas na materia “Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Disfunció na Saúde Mental”.

Para a elaboración do portafolios do alumnado, recoméndase o emprego e aplicación do Ciclo Reflexivo de Gibbs:

Gibbs, G. (1988). Learning by Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods. Oxford: Oxford Further Education Unit 

(https://hhs.hud.ac.uk/lqsu/Sessionsforall/supp/Gibbs%201988%20reflective%20cycle.pdf)

Bibliografía complementaria