Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A7 A8 A9 A10 A13 A14 A15 A16 A18 A20 A23 A24 A26 A29 B3 B4 B8 B9 B24 C4 18 20 38
Prácticas de laboratorio A6 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A14 A15 A20 A26 A29 B3 B9 B23 B24 C7 40.5 18 58.5
Proba mixta A6 A7 A8 A13 A14 A20 A24 B12 B24 C4 C7 2 10 12
Aprendizaxe servizo A6 A7 A11 A15 A17 C4 10 10 20
Sesión maxistral A7 A9 A13 A14 A15 A20 A24 A29 B3 B4 B12 B23 B36 C4 C7 22 10 32
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado