Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A4 A5 A12 A17 A18 A19 A34 B3 B13 B26 B37 5 10 15
Aprendizaxe colaborativa A4 A5 A12 A17 A18 A19 A34 B3 B4 B5 B6 B13 B14 B26 B31 B37 C1 15 30 45
Traballos tutelados A3 A4 A12 A17 A18 A19 A34 B3 B4 B5 B6 B13 B14 B26 B31 B33 B36 B37 C1 C4 C7 0 35 35
Obradoiro A4 A5 A12 A19 A34 B3 B6 15 10 25
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado