Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Debido ás dificultades dos espazos e as esixencias das Estadías Prácticas da titulación, non convén modificar o horario da materia, polo que é moi importante saber que: nesta materia os luns non lectivos serán recuperados (ao menos, coinciden dous de semana santa, un de carnaval, dependendo do calendario de festivos do curso). Coma sempre, esta mudanza decidirase na primeira sesión, en consenso coas partes implicadas (docente e discentes) e nun horario posible para o centro.

1.- Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostible e cumprir cos obxectivos estratéxicos 1 y 2 do "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020)" os traballos documentais que se realicen nesta materia:

a.- Na súa maioría se solicitarán en formato virtual e soporte informático.

b.- De realizarse en papel:

- Non se empregarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara.

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a impresión de borradores.

2.- A docente responsable resérvase a posibilidade de realizar algún cambio na avaliación ou outros aspectos que serán notificados aos estudantes coa suficiente antelación.

3.- A docente responsable da materia aplicará a correspondente normativa da UDC ante a detección de calquera tentativa de plaxio motivada por un/unha estudante da materia no desenvolvemento dos seus traballos.