Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A6 A13 A15 A17 A34 B1 B3 B8 B12 B13 9 33 42
Traballos tutelados A1 A16 B21 B24 12 48 60
Obradoiro A15 A16 A21 A23 15 15 30
Proba mixta B2 B3 B8 B9 B12 B13 B23 C1 1 0 1
Simulación B2 B4 B5 B6 B7 B9 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B23 B27 B28 6 6 12
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado