Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

1.- Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir o obxectivo estratéxico 9 do I Plan de Sustentabilidade Medio-ambiental Green Campus FCS, os traballos documentais que se realicen nesta materia:

 .- Maioritariamente solicitaranse en formato virtual e soporte informático.

 .- De realizarse en papel: 

  - Non se utilizarán plásticos

 - Realizaranse impresións a dobre cara. 

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a realización de borradores.