Resultados de aprendizaxe Competencias / Resultados do título
Historia das relacións laborais. A12
Transmitir e comunicarse por escrito e oralmente usando a terminoloxía e as técnicas adecuadas. A13
Interpretar datos e indicadores socioeconómicos A18
Comprender a relación entre procesos sociais e a dinámica das relacións laborais. A32
Comprender o carácter dinámico e cambiante das relacións laborais no ámbito nacional e internacional. A33
Interrelacionar as distintas disciplinas que configuran as relacións laborais A34
Análise crítico das decisións emanadas dos axentes que participan nas relacións laborais A35
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma C1
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. C4
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse C6
Capacidade de análise e síntese B2
Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesiona B6
Razoamento crítico. B8
Recoñecemento á diversidade e á multiculturalidade B10
Aprendizaxe autónomo. B14