Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A12 A13 A18 A32 A33 A34 B2 B6 B8 B14 C1 C4 C6 2 2 4
Discusión dirixida A12 A13 A18 A32 A33 A34 A35 B2 B6 B8 B10 C1 C4 C6 10 17 27
Lecturas A12 A13 A18 A32 A33 A34 A35 B2 B6 B8 B10 B14 C1 C4 8 8 16
Sesión maxistral A12 A13 A18 A32 A33 A34 A35 B2 B8 B10 B14 C1 C4 10 20 30
Proba mixta A12 A13 A18 A32 A33 A35 B2 B8 B14 C1 C4 0 50 50
Traballos tutelados A12 A13 A18 A32 A33 A34 A35 B2 B6 B8 B10 B14 C1 C4 C6 9 10 19
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado