Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Discusión dirixida A12 A13 A18 A32 A33 A34 A35 B2 B6 B8 B10 C1 C4 C6 relacionada coas lecturas que os alumnos deben facer así como cos comentarios e análises que se realizarán posteriormente en clase. traballarase en castelán, galego e inglés. Os traballos non serán calificados fora de plazo.
Algunhas das prácticas poderán realizarse e subirse ao Moodle durante a clase.
30
Proba mixta A12 A13 A18 A32 A33 A35 B2 B8 B14 C1 C4 probas de varias modalidades: resposta corta, tipo test , resposta longa ou comentario de texto 40
Traballos tutelados A12 A13 A18 A32 A33 A34 A35 B2 B6 B8 B10 B14 C1 C4 C6 - traballo de profundización nun tema relacionado co temario da asignatura.
-Poderase facer individual ou en grupo (máximo de 3 alumnos)
- é obrlgatorio a súa exposición oral na aula para que puntúe. A solicitude do mesmo e non presentación por parte do alumno no día indicado , sen xustificación previa, pode supoñer unha penalización de ata 2 puntos..
30
 
Observacións avaliación

Os estudantes con dispensa académica serán avaliados do
seguinte xeito: - Proba obxectiva: exame oral ou escrito, con preguntas e /
ou comentarios de texto de toda a materiaÉ necesario obter polo menos 3 para facer  media coas outras notas. A
súa nota será ata o 70%  - Traballo de profundización nunha materia relacionada co programa
da materia. O traballo da materia será previamente acordado co profesor. É
obrigatorio presentalo na clase. A non presentación do alumno o día da
exposición sen causa xustificada suporá unha penalización coa perda de 2
puntos, a súa nota será ata o 30%.

 No
caso de estudantes que, tras un informe da Unidade de Atención á Diversidade,
teñan que ter condicións especiais de avaliación, seguiranse as pautas
recomendadas polo dito Servizo