Metodoloxías
Sesión maxistral
Proba de resposta breve
Proba obxectiva
Solución de problemas
Descrición
Accións orientadas cara a resolución e aclaración das dúbidas, cuestión e prantexamentos do alumnado, en relación coa materia.

As adaptacións curriculares para estudiantes con discapacidade ou con necesidades educativas específicas serán pautadas poa Comisión de Docencia do centro, previo informe do PAT.