Temas Subtemas
Tema 1. A Psicoloxía: Teorías e modelos da Psicoloxía como ciencia. Concepto de psicoloxía. Psicoloxía Científica: Aspectos fundamentais da Psicoloxía. Concepto. Tendencias que formaron a Psicoloxía actual. Catro puntos de vista actuais arredor da Psicoloxía.
TEMA 2. Procesos Psicolóxicos basicos da conducta humana - A Emoción:
Concepto de emoción.Bases neurofisiolóxicas.Emocións e sentimentos.Alteracións.Concepto de alexitimia.Intelixencia emocional.Escalas.Aplicación nos coidados de Enfermaría
- A motivación:
Concepto de motivación.Fases da motivación.Xénese do factor motivacional.Estados primarios e secundarios da motivación.Aplicacións nos coidados de enfermaría.
-Xénese e evolución da conducta humana:
Modelos conceptuaís da conducta humana.Aplicación dos modelos enfermeiros na conducta humana.
-A personalidade:
Temperamento e carácter.
Necesidades e instintos.Bases neurofisiolóxicas.Pulsións.
Frustración e conflicto.Clases de conflictos e a súa resolución.Reaccións diante da frustración.
Actitudes,creenzas e valores.A formación social da persoalidade.Aplicacións en enfermaría .
-Modificación e terapia de conducta:
Modelos conceptuais da conducta humana.Técnicas de modificación da conducta.
-A sensopercepción:
Bases neurofisiolóxicas da sensación e da percepción.Compoñentes da percepción.Sistemas de percepción e a súa organización. Alteracións.
-Procesos cognoscitivos:
Pensamento,memoria e intelixencia. Xeneralidades. Natureza e funcionamento da memoria. Patoloxía da memoria.
Intelixencia e aptitudes.Medidas.Patoloxía das conductas intelixentes
Etapas do pensamento creador.Tipos de imaxinación.
Pensamento espontáneo e pensamento dirixido.
-A aprendizaxe:
Bases da aprendizaxe.Condicionamento clásico.Condicionamento instrumental.Aprendizaxe observacion.
TEMA 3.Saúde e Enfermidade ao longo do ciclo da vida desde a perspectiva Psicolóxica.
Afrontamento psicolóxico da enfermidade e o sufrimento.
-Factores psicosociais do enfermar humano:
Concepto de saúde e enfermidade.
A enfermidade:comportamento,tipos e reaccións.
A enfermidade como feito psicolóxico,biográfico e social.Etapas do proceso de enfermar.Estrés e enfermidade.
Afrontamento e apoio social.
- Aspectos psicolóxicos da dor crónica: Afrontamento da dor.Dor aguda e dor crónica.Escalas de medición.
- Aspectos psicolóxicos do paciente cirúrxico: Manexo emocional do paciente cirúrxico.Técnicas de afrontamento.
-Aspectos psicolóxicos do paciente nas unidades de coidados especiaís:
¿Qué son os coidados especiais?.Aspectos a ter en conta no paciente infanto-xuvenil, xeriátrico e con minusvalía.
- Aspectos psicolóxicos do paciente crónico:
Aspectos psicolóxicos das doenzas crónicas.
Teorías do estrés e as súas aplicacións nas doenzas crónicas.
Coidados de Enfermaría nas doenzas crónicas.
- Aspectos psicolóxicos do paciente hipertenso e con transtornos cardiovasculares:
Singularidades do paciente hipertenso e con transtornos cardiovasculares.
Traballando a concienza de enfermidade nestes pacientes.
- Aspectos psicolóxicos do soño:
Bases neurofisiolóxicas do soño. Soño e vixilia.Transtornos do soño. Técnicas de entrenamento en autocontrol e relaxación.
- Aspectos psicolóxicos do paciente oncolóxico e con SIDA:
Cancro e Sida:doenzas malditas.
Aportacións psicoterapéuticas diante do cancro e do Sida.
Os sanitarios frónte ao estigma.
Aspectos a contemplar para unha morte digna.
- Introducción ao psicodrama:
Concepto e utilidade do psicodrama.
Fases do psicodrama
Tipos de psicodrama
Autores máis representativos
Experienzas
-Novas terapias aplicadas aos coidados:
Musicoterapia.
Aromaterapia.
Risoterapia.
Psicodanza.
Terapia asistida con animais
TEMA 4. Teorías Psicolóxicas da relación interpersoal -A relación persoal sanitario-paciente: Perspectiva holística da saúde e coidados de enfermaría.Liderazgo en enfermaría.Estilos de liderazgo.
-A comunicación persoal sanitario-paciente: Comunicación.Formas,métodos e perturbacións.
Os enfermeiros como grupo de traballo.
Funcións de enfermaría nos coidados psicosociaís.
TEMA 5. Conceptos Xerais da violencia de xénero.
Actuación ante a violencia de xenero no ámbito da Atención Primaria e especializada.
- Aspectos psicolóxicos,físicos e sociaís da violencia de xénero:
Concepto de violencia de xénero. A familia como sistema.Epidemioloxía e xénese da violencia de xénero.Tipos de prevención.Investigación en violencia de xénero