Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Anatomía/661G01001
Bioloxía/661G01002
Fundamentos da Enfermaría/661G01007
Bases para a interpretación do coñecemento científico/661G01008
Fisioloxía/661G01105

Materias que continúan o temario
Enfermaría da Saúde Mental/661G01015
Enfermaría clínica III/661G01017
Enfermaría Comunitaria II/661G01019
Enfermaría Xerontolóxica/661G01020
Estancias Clinicas II/661G01026
Estancias Clínicas III/661G01027
Estancias Clínicas IV/661G01028
Estancias Clínicas V/661G01029
Estancias Clínicas VI/661G01030
Estancias Clínicas VII/661G01031
Practicum/661G01032
Traballo fin de grao/661G01033
Enfermaría Clínica I/661G01034
Enfermaría Clínica II/661G01035

Observacións

1.Uso das TIC para a presentación de traballos na aula 2.Uso das bases de datos 3.Coñecementos de lingua inglesa de nivel medio(recoméndanse cursos do CUFIE)