Temas Subtemas
A saúde e os seus factores determinantes. Historia. Concepto e obxectivos. Aplicacións da epidemioloxía.
Fundamentación teórica e xeralidades de Saúde Pública e enfermaría comunitaria. Cambios no concepto e interpretación da saúde pública.
Demografía e estatísticas de poboación Fontes de información. Estrutura de poboación. Mortaldade. Esperanza de vida. Natalidade e fecundidade. Migración. Transición demográfica, epidemiolóxica e sanitaria. Futuro da poboación mundial
Epidemioloxía xeral. Razones, proporciones, tasa, medidas de frecuencia, incidencia, prevalencia e tasa de incidencia. Indicadores de saúde e fontes de información.
Estandarización de taxas: Método directo e indirecto. Exercicios.
A causalidade en epidemioloxía: Criterios de causalidade. Modelos causais. Precisión e validez.
Epidemioloxia Aplicada
Estudos descritivos: transversais e ecolóxicos: Características, diseño, analise, exercicios.
Estudos analíticos: cohortes.
Casos e controles: Características, diseño, analise, exercicios.
Estudos experimentais: Tipos de diseños experimentales. Aleatorización.
Manexo de ferramientas informáticas para traballar en epidemiolóxia:Programa EPIDAT:Características xerais do programa, módulo de demografia, cálculo de tamaño muestral, inferencia sobre parametros.
Programa SPSS: Características xeraís do programa, definición de variables, recodificación, elaboración de base de datos, introducción de datos e análise. Programa
Cuestionario versus Entrevista: Tipos. Diseño de preguntas. Escalas de medición - tipos. Fiabilidade e validez. Métodos de administración.
Elaboración e deseño dun traballo de investigación: Definición do problema a estudo, plantexamento de hipotese, metodoloxía, resultados, conclusións e bibliografía.
Epidemioloxía Clínica Infección-enfermidade. Fases da enfermidade infecciosa. Relación axente-hóspede. Cadea epidemiolóxica. Ambiente. Modos de presentación da enfermidade. Modelos específicos de transmisión. Enfermidades susceptibles de inmunoprevención. Enfermidades emerxentes
Epidemioloxía das enfermidades crónicas non transmisibles: Definicción, importancia actual, tendencia secular, mortalidade. Usos e obxectivos da epidemioloxía nestas enfermidades. Análise dos principaies factores de risco. Programas de prevención e de control.
Epidemioloxía xeral das enfermidades cardiovasculares: Conceptos. Frecuencia. Factores de risco modificables. Impacto dos distintos factores de risco. Agregación de factores.
Epidemioloxia do cáncro: Concepto. Descriptiva. Estudo de factores de risco. Estudos de cribaxe (screening)
Epidemioloxía das drogodependencias. Epidemioloxía da SIDA
A epidemioloxía na planificación dos servizos de saúde: Determinación da natureza e magnitude do dano na poboación.
Descripción da poboación:
Grupos vulnerabeis-Distribución-Características socioeconómicas culturais-aspectos físicos-accesibilidade-accións de saúde-determinación de prioridades.