Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba obxectiva A29 A30 A31 A32 A33 B3 B6 C6 C8 C10 C11 2 55 57
Sesión maxistral A29 A30 A31 A32 A33 B1 B6 B10 B16 B20 B24 C4 C6 C8 C10 C11 C12 21 21 42
Prácticas a través de TIC A32 B1 B3 C4 C6 C8 6 6 12
Traballos tutelados A29 A30 A31 A32 A33 B1 B3 C6 C10 C11 C12 11 11 22
Lecturas A29 A30 A31 A32 A33 B1 B3 B16 C4 C6 C8 C10 C11 C12 4 12 16
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado