Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A2 A19 A21 A22 B1 B2 B4 B5 B6 B9 B10 B11 0 10 10
Mesa redonda A1 B1 B3 B5 B8 B11 B13 C1 C4 5 5 10
Sesión maxistral B7 B14 B15 C1 C2 C3 C5 C6 C7 C8 18 36 54
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado