Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

REGLAMENTO TRABALLOS FIN DE MASTER:

http://mdip.es/images/CURSO_2016-2017/Reglamento_tesis_Master_DIP_2016.pdf