Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Materiais construtivos innovadores e eficientes/670526003

Materias que continúan o temario
Proxectos de i+d+i:relación investigación empresa/670503002

Observacións