Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A42 A43 A44 A45 A46 B3 B4 B5 B6 B10 B11 B12 B21 B22 B24 C1 C4 C6 3 1.5 4.5
Solución de problemas A42 A43 A44 A45 A46 B3 B4 B6 B7 B8 B10 B14 C1 C2 3 3 6
Prácticas a través de TIC A43 A44 A45 A46 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 3 3 6
Traballos tutelados A42 A43 A44 A45 A46 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B21 B22 B24 C1 C2 C4 C6 6 12 18
Eventos científicos e/ou divulgativos A42 A43 A44 A45 B3 B5 B22 C4 C6 C7 3 4.5 7.5
Proba obxectiva A42 A43 A44 A45 A46 B4 B8 B10 C1 C2 3 3 6
Prácticas de laboratorio A42 A43 A44 A45 A46 B10 B11 B12 3 1.5 4.5
Sesión maxistral A42 A43 A44 A46 B7 B9 B14 C7 10 10 20
 
Atención personalizada 2.5 0 2.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado