Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas B2 B3 B4 B5 B6 4 11 15
Traballos tutelados A36 A37 A38 B17 B23 B24 C6 C8 2 36 38
Sesión maxistral A47 A48 A49 A50 A51 B1 B8 B10 B14 10 10 20
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado