Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A47 A48 A49 A50 A51 B1 B8 B10 B14 Atención e participación na clase 10
Solución de problemas B2 B3 B4 B5 B6 Resolución dos problemas e prácticas curtas prantexadas na aula 20
Traballos tutelados A36 A37 A38 B17 B23 B24 C6 C8 Traballo global, onde se valorarán
- Achegas orixinais
- Estructura, presentación e exposición
- Calidade da documentación
70
 
Observacións avaliación