Materias que se recomenda ter cursado previamente
Estruturas de madeira e derivados/670526021
Fiabilidade estrutural: principios básicos/670526019
Verificación de estruturas existentes/670526020
Análise de ciclo de vida/670526002
Estruturas ecoeficientes/670526009

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Introdución ao TFM : Metodoloxía e planificación da investigación/670526004
Materiais construtivos innovadores e eficientes/670526003
Estratexias construtivas en arquitectura pasiva e bioclimática/670526010

Observacións