Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Elaboración e defensa pública dun Traballo de Fin de Máster no marco do Nivel 3 do Marco Español das Cualificaciones para a Educación Superior. AM36
BM25
BM26
BM27
BM28
BM29
BM30
BM31
BM32
BM33
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM8