Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral A36 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 C1 C3 C4 C5 C6 C8 1 0 1
Traballos tutelados A36 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 C1 C3 C4 C5 C6 C8 8 140 148
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado